กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ในเรื่องการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM