กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้
ในเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM