กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้
ในเรื่องระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM