การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ. พระนครศรีอยุธยา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมวิชาการเกษตร ให้ตระหนักในการเป็นบุคลากรที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้บังบัญชา เพื่อนร่วมงาน และเพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา ในโอกาสนี้ อธิบดีฯ ได้บรรยายพิเศษ “สมดุลวัฒนธรรมองค์กร และ การทำงานของกรมวิชาการเกษตร Balance Doa Together) เทคนิค 7 วิ พิชิตความสำเร็จ และการ Leave legacy วันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี