กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเน้นย้ำและสร้างการรับรู้ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นบุคลากรที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ขจัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสมีคุณธรรม ขจัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริต