กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

* อยู่ระหว่างปรับปรุง *

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเน้นย้ำและสร้างการรับรู้ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นบุคลากรที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ขจัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (รอคำสั่งฉบับล่าสุด)
 • รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (รอคำสั่งฉบับล่าสุด)
 • สำนักงานเลขานุการกรม คำสั่งที่ 451/2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
 • สำนักนิติการ คำสั่งที่ 1430/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
 • สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช คำสั่งที่ 2776/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 • สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร คำสั่งที่ 2246/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558
 • สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช คำสั่งที่ 1729/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 • สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ คำสั่งที่ 1235/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งที่595/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก คำสั่งที่ 837/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (รอคำสั่งฉบับล่าสุด)
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี คำสั่งที่ 810/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท คำสั่งที่ 1986/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี คำสั่งที่ 555/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี คำสั่งที่ 837/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา คำสั่งที่ 837/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสมีคุณธรรม ขจัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริต