รายงานสรุปความเคลื่อนไหวการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

1. รายงานความเคลื่อนไหวในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

2. รายงานสรุปคำสั่ง

3. รายงานสรุปการดำเนินการ