กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวทัศน์มาลี มากมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นายนพรุจ แก้วศิริโกมล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรณ์ เทพทวี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอรัญญา โต๊ะมีเลาะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสมศรี อุทัยธรรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางลลิตา เกลี้ยงทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายปรมัตถกรณ์ ดาวเรือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจริยา ธีระพิทยาพงศ์

บุคลากร

นางสาวพิมพ์ชนก สำเภา

บุคลากร

นายปราโมทย์ แพรสุวรรณ์

บุคลากร

นางสาวนิรชา ชมดี

บุคลากร

 • สรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ รวมทั้งดำเนินการสอบ
 • การแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน และการกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและการเลื่อนระดับ

 • การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 • การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้/ผู้คัดเลือกได้
 • การบรรจุเข้ารับราชการ
 • การย้ายข้าราชการ
 • การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
 • การให้โอน
 • การรับโอน
 • การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
 • การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ


ติดต่อกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-5798513 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 151,156

personal.sec@hotmail.com