กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

นางสาวพสชนัน บัวพก

ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

นายฐิติพงศ์ โสกันธิกา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชัชวาล รัตนคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวชุมศรี จั่นเพิ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศรชัย ภาคอรรถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายทศพล บุญฤทธิ์
บุคลากร

นางสาวรัตนธร รัตนรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

  • พัฒนาและจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรมวิชาการเกษตร
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สันทนาการ และการกีฬา


ติดต่อกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2940 5378 และ 0 2579 0151-8 ต่อ 146