กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นางปริญญาพร จตุพร

ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นายอาทิตย์ อุ่นเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเลิศลักษณ์ เกศวพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเอกรัฐ คุ้มโหมด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธนาภรณ์ ศานติกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศรัญญา มูลเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพัทธนันท์ บัวจักร์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐกานต์ นงโพธิ์
บุคลากร

  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร
  • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างานและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง


ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-5798512 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 152