กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นางปริญญาพร จตุพร

ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นายอาทิตย์ อุ่นเมือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเลิศลักษณ์ เกศวพิทักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเอกรัฐ คุ้มโหมด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายปรมินทร์ ชลชลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวธนาภรณ์ ศานติกร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศรัญญา มูลเมือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพัทธนันท์ บัวจักร์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐกานต์ นงโพธิ์

บุคลากร

  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร
  • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างานและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง


ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-5798512 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 152