กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

โทร. 02-9405379 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 147

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

พระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่


การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

คำสั่งมอบอำนาจต่าง ๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

เอกสารการดำเนินงาน