กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

โทร. 02-9405379 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 147

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

พระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537


การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

 1. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนข้อเท็จจริงของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆ พ.ศ. 2547
 2. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 2173/2548 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการแก่พนักงานราชการ และมอบอำนาจให้รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เลขานุการกรม และหัวหน้างานระดับฝ่าย
 3. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1623/2549 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการแก่พนักงานราชการ (เพิ่มเติม)
 4. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1075/2560 เรื่อง มอบหมายอำาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

 1. กระบวนการดำเนินการทางวินัย
 2. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

คำสั่งมอบอำนาจต่าง ๆ

 1. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1078/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 2. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1080/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ หัวหน้าด่านฯ หรือหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะต่ำกว่าส่วนราชการระดับกอง 1 ระดับ
 3. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1070/2566 เรื่อง มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

 1. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1701/2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร
 2. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 515/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์และรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร
 3. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 712/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร
 4. คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 916/2566 เรื่อง ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

เอกสารการดำเนินงาน