กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการดำเนินงาน

ติดต่อ

โทร. 02-9405379 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 147