กลุ่มพัฒนาบุคคล

นางสาวเบญจพร ลัทธิเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล

นางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางโกลัญญา คล้ายเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุชนาถ กาบตุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเกศกนก  แป้นอ้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพินิตศุภา  วงศ์เกตุ
บุคลากร

นายคมสันต์ ประทีปพรศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุเมธ คำอ่อน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจุฑามาศ ทิพย์สมบัติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปวิตรา เมาจา
พนักงานประจำสำนักงาน

  • ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อวางแผนและจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
  • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และ การดูงานในต่างประเทศ


ติดต่อกลุ่มพัฒนาบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-5614764 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 148

hrddoa@hotmail.com