กลุ่มพัฒนาบุคคล

นางสาวเบญจพร ลัทธิเดช

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาบุคคล

นางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธันยพร เฌอรีรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ วิลัยมาตย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฐานิศวร์ ภักดีรัฐโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเกศกนก แป้นอ้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพินิตศุภา ป้องปาน

บุคลากร

นายคมสันต์ ประทีปพรศักดิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุเมธ คำอ่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุดารัตน์ รัตวัตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฑามาศ ทิพย์สมบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปวิตรา เมาจา

พนักงานประจำสำนักงาน

  • ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อวางแผนและจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
  • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และ การดูงานในต่างประเทศ

ติดต่อกลุ่มพัฒนาบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-5614764 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 148

hrddoa@hotmail.com