นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร และร่างปฏิทินการดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร