นางสาวธิดากุญ แสนอุดม เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบผลการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2563 ของกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบผลการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2563 ของกรมวิชาการเกษตร การชำระค่าบริการผ่าน e-Payment และเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 และพิจารณาแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก ปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนแนวทางการปรับปรุง ศูนย์ราชการสะดวกเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร