ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนด 15 สัญญา

 

ตัวอย่าง สัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด

 

คู่มือปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS

 

 

ค่าเสื่อมราคา

 

ใบเสร็จรับเงิน

 

ตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

คู่มือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (ระบบสินทรัพย์)

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของกลุ่มพัสดุในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ช่องการทางติดต่อกพด