กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

กฏกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับประกอบกิจการยาง พ.ศ. 2553

 กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดต้นยางพันธุ์ดี