สถิติพรบ.ยาง ย้อนหลัง

 ตารางแสดงปริมาณการให้บริการใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร

 ตารางแสดงปริมาณการขอส่งออกยาง

 ตารางแสดงปริมาณการซื้อ ขายและส่งออก และปริมาณยางคงเหลือ

 ตารางแสดงปริมาณยางคงเหลือตามชนิดยาง

 ตารางแสดงราคาส่งออกยาง