การสร้างแปลงขยายพันธุ์ยาง

 การขยายพันธุ์ยาง

 การจดทะเบียนแปลงขยายพันธุ์ยางและจำหน่ายพันธุ์ยาง

 การกำหนดต้นยางพันธุ์ดี