งานบริการ พรบ.ยาง

ปัจจุบันศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี ให้บริการออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก โดยผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขดังนี้

ขั้นตอนในการออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก

1. ผู้ขออนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรก่อนจึงจะขอรับใบผ่านด่านศุลกากรได้
2. ให้ยื่นคำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) ก่อนการส่งยางออกอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบยางตามคำขอ ณ สถานที่เก็บยาง
3. ในการยื่นคำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW)  ให้ยื่นเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้
3.1 คำขอรับใบผ่านด่านศุลกากร ผ่านระบบ NSW และแนบ แบบยาง 11 ผ่านอีเมล suratthani105@gmail.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.“>
     3.2 ใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่ระบุเลขสัญญาซื้อขาย และวันที่ทำสัญญาซื้อขาย หากใบกำกับสินค้าไม่ได้ระบุเลขที่
3.3 สัญญาซื้อขายและวันที่ทำสัญญาซื้อขาย ต้องแนบใบสัญญาซื้อขายประกอบ
3.4 ใบ Certificate และหนังสือรับรองคุณภาพยาง (เฉพาะกรณียางแท่งเอสทีอาร์)
3.5 หนังสือรับรองปริมาณเนื้อยางธรรมชาติ (เฉพาะกรณียางคอมเปาว์)

ค่าธรรมเนียม : 0.002 บาทต่อกิโลกรัม

ใบอนุญาตมีอายุ : 30 วัน

 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความหรือยกเลิกใบผ่านด่านศุลกากรเพื่อส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

กรณี กรณี 1 กรณี 2 กรณี 3
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับ
คำขอผ่านด่านศุลกากร
เจ้าหน้าที่รับคำขอผ่านด่านศุลกากร
แต่ยังไม่ออกใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตแล้ว
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ

ในใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร

  ผู้ยื่น สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านระบบได้ด้วยตนเอง    ผู้ยื่น แจ้งเจ้าหน้าที่และยื่นเอกสาร ดังนี้

1. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ

2. แบบยาง 11 ที่แก้ไขข้อความตามที่ขอเปลี่ยนแปลง

   ผู้ยื่น ต้องเข้ามารับใบผ่านด่านศุลกากรที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อความ และจ่ายค่าธรรมเนียมใบผ่านด่านศุลกากร ตามอัตรากิโลกรัมละ 0.002 บาท และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
1. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ
2. สำเนาใบผ่านด่านศุลกากร3. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมออกใบผ่านด่านศุลกากร
4. แบบยาง 11 ที่แก้ไขข้อความตามที่ขอเปลี่ยนแปลง
การขอยกเลิกใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร    ผู้ยื่น แจ้งเจ้าหน้าที่และยื่นเอกสาร ดังนี้

1. แบบคำขอยกเลิกใบผ่านด่านศุลกากร

   ผู้ยื่น แจ้งเจ้าหน้าที่และยื่นเอกสาร ดังนี้

1. แบบคำขอยกเลิกใบผ่านด่านศุลกากร

   ผู้ยื่น ต้องเข้ามารับใบผ่านด่านศุลกากรที่ขอยกเลิก และจ่ายค่าธรรมเนียมใบผ่านด่านศุลกากร ตามอัตรากิโลกรัมละ 0.002 บาท และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
1. แบบคำขอยกเลิกใบผ่านด่านศุลกากร
2. สำเนาใบผ่านด่านศุลกากร3. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมออกใบผ่านด่านศุลกากร

 

หมายเหตุ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความหรือยกเลิกใบผ่านด่านศุลกากร เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน –> downlode แบบฟอร์มขอแก้ไขหรือยกเลิกที่นี่