พิกัดศุลกากร

 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติยางพารา

 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 216/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า 29 ส.ค.2561