เกี่ยวกับสำนักงาน

ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Rubber Regulatory Center) สังกัด กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 837/58 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

บทบาทหน้าที่

1. ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางใน
เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

2. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

3. ให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับยาง และให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยาง

4. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานตามพระราชบัญญัติควบคุมยางที่หน่วยงานรับผิดชอบ

     1. งานใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า

2. งานใบอนุญาตค้ายาง

3. งานใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง

4. งานใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออก

5. งานใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก