คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร

 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร

 การออกใบรับรองคุณภาพน้ำยางข้น

 การออกใบรับรองคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์

 การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง

 การออกใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า

 การออกใบอนุญาตค้ายาง

 การออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพยาง

 การออกใบอนุญาตเป็นผู้นำยางเข้ามาในราชอาณาจักร

 การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

 การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร

 การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกซึ่งต้นยาง ดอก เมล็ดของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้