อบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามมาตรการจำกัดการใช้​ 3​ สาร​เคมีทางการเกษตร​

ศูนย์วิจัยและพัฒนากา

Read more

ร่วมกิจกรรม ทำความดี บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” ณ ศวพ.สตูล บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562

Read more

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหาร สวพ.8 มอบนโยบายกรมวิชาการเกษตรและได้ตรวจเยี่ยมแปลงงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

ตรวจสอบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าจำปาดะสตูล ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด, เกษตรจังหวัด, สถานีพัฒนาที่ดินและเกษตรอำเภอควนโดน จ.สตูล

วันที่ 22 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกฝรั่งเพื่อการค้า โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ 19 ส.ค 2562 ผ

Read more

อบรมเกษตรกร โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 สิงหาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.สตูล มอบปัจจัยการผลิตฯ โครงการ 5 ประสานฯ

วันที่ 31 กรกฎาคม 25

Read more

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดศัตรูพืช”ซึ่งมีวิทยากรจาก ศวพ.ระยอง นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และวิทยากรจาก ศวพ.สงขลา นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มาให้ความรู้เรื่อง แมลงศัตรูพืช โรคพืชและการจัดการ และการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 25 กรกฎาคม 25

Read more

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่แปลงเพาะพันธุ์ยาง จ.สตูล และตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

วันที่ 23 เมษายน 256

Read more