ติดต่อ

สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร

Legal Office, Department of Agriculture

ที่อยู่ สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒940-5395 โทรสาร ๐-๒940-7452
Legal Office, Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2940-5395 Fax. 0-2940-7452