ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting”

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting” ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ (BIG DATA AMNATCHAROEN) โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมมอบนโยบาย ในปีงบ 2567 ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 และผ่านระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ซึ่งประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และการมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 1. ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช) 2. การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 3. การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร 4. การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG/Carbon Credit 5. การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร 6. การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ 7. การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8. การแก้ปัญหาการทำประมง 9. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 10. การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และ 11. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (GAP)

Scroll to Top