หมวดหมู่: ข่าว

นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และ พ.ร.บ.ปุ๋ย วัตถุอันตราย พันธุ์พืช ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส (สกต.) จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรผสมผสาน)

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]

ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคลภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]

ออกสำรวจโรคมันสำปะหลัง ในแปลงทดสอบ โครงการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองมันสำปะหลังในกลุ่มชุดที่ 29 ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,200 มม.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]

ประชุมชี้แจงและติดตามงานทดลองการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มชุดดินที่4 เขตปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย1,000-1,200 มิลลิเมตร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]