เดือน: พฤศจิกายน 2566

ร่วมวางแผนงานโครงการวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 29 เขตปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย 1,000-1,200 มิลลิเมตร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำ […]

ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยมีนางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานกรรมการคัดเลือก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำ […]

ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยมีนางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานกรรมการคัดเลือก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยกา […]

ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยมีนางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานกรรมการคัดเลือก ณ แปลงนายปิยะ กิจประสงค์ (ชนิดพืช มะเขือเทศเชอรี่)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำ […]