พิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวศรัญญา ใจพะยัก ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส พร้อมด้วยนายปฏิวุฒิ บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานวิชาการเกษตร นางสาวปิยนาถ หงษ์อาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 6 ราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการให้บริการคลินิกด้านการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ร่วมกิจกรรมคลินิกด้านพืช โดยได้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านพืชพร้อมทั้งสนับสนุนแหนแดงและต้นกล้าพริกไทยจำนวนชนิดละ 100 ถุง รวม 200 ถุงให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการ ในครั้งนี้ส่วนของคลินิกพืชนั้น มีเกษตรกรมาขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคพืช วิธีป้องกันกำจัด ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาและบันทึกข้อมูลไว้สำหรับติดตามผลการให้คำปรึกษาต่อไป