ข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 นายพิทักษ์ พรหมเทพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มอบหมายให้นายปฏิวุฒิ บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานวิชาการเกษตร นางสาวศรัญญา ใจพะยัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา พร้อมนายไพบูลย์ แก้วหาญ นักวิชาการเกษตร เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ณ แปลงขยายผลเกษตรกรจำนวน 3 ไร่ 3 ราย พื้นที่โครงการจัดหาน้ำให้หมู่บ้านศิลปชีพสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) ระยะที่ 2 ต.ไอปาร์โจ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ในการตรวจติดตามดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรแปลงขยายผลในการเข้าให้ข้อมูล ตอบคำถาม และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะตรวจติดตามเป็นอย่างดี ผลการตรวจติดตามงานในครั้งนี้พบว่าเกษตรแปลงขยายผล ได้รับการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ ไส้เดือนฝอย และ BT ที่ได้รับมาใช้ในการควบคุมกำจัดศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยจากสารพิษ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ผลผลิตทางการเกษตร ที่ผลิตได้นั้นมีตลาดรองรับ