เข้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565 นายพิทักษ์ พรหมเทพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มอบหมายให้นายปฏิวุฒิ บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมการรับเสด็จ ฯ และ       เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง สงขลา ยะลา และ นราธิวาส โดยทรงประทับแรม ณ พระตำหนักประทับแรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยวันที่18 พฤษภาคม 2565 งานวิชาการเกษตร ได้รวบรวมผลผลิตจากแปลงปลูกพริกไทยค้างยอป่า เป็นพริกไทยสด และผลิตภัณฑ์พริกไทยแปรรูป ทั้งพริกไทยดองและพริกไทยแห้ง เพื่อจัดถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จ ฯ ครั้งนี้ด้วย