เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพิทักษ์ พรหมเทพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มอบหมายให้นายไพบูลย์ แก้วหาญ นักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่เหมาะสม โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันโคกเคียน จำนวน 30 คน ณ ศวพ.นราธิวาส ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส