ศวพ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 18 พฤษภาคม 25 […]

ศวพ.เพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการและให้แนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านลาดน้อย อ.ชนแดน

วันที่ 11 พฤษภาคม 25 […]

สารวัตรเกษตร ศวพ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมติดตามเฝ้าระวังวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบใบอนุญาต NSW

วันที่ 9 พฤษภาคม 256 […]