กิจกรรมอบรม

อบรมเกษตรกร โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล พร้อมด้วย นางบุญพา ชูผอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล จัดอบรมเกษตรกร โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงของเกษตรกร สามารถวางแผนการผลิต ลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรแปรปรวน ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 ราย