อบรมหลักสูตรการผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงดำหนามด้วยแตนเบียนชนิด อะซีโคเดส ฮิสไพนารัม และแตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี้​

อบรมหลักสูตรการผลิตม

Read more

อบรมเกษตรกร โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 สิงหาคม 256

Read more

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดศัตรูพืช”ซึ่งมีวิทยากรจาก ศวพ.ระยอง นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และวิทยากรจาก ศวพ.สงขลา นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มาให้ความรู้เรื่อง แมลงศัตรูพืช โรคพืชและการจัดการ และการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 25 กรกฎาคม 25

Read more

อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพาะขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช

Click edit button to

Read more

การจัดการดินและปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

อบรมหลักสูตร การจัดการโรคและแมลงศัตรูลองกอง

Read more

อบรมหลักสูตร การจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน

Read more

อบรม หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ย ปาล์มน้ำมัน ให้มีประสิทธิภาพ”

วันที่ 29 มกราคม 256

Read more

อบรม หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ย มะพร้าวให้มีประสิทธิภาพ”

วันที่ 28 มกราคม 256

Read more