กิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นพะยอม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยอม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลและนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยอม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล