ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรู ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ นางจริยาภรณ์ ทิพโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและคณะ ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรู ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี จำนวน ๒๔๐ ถุง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร