ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง)

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ นายสรรเสริญ  เสียงใส  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง) จำนวน ๓๖ ราย ภายใต้หัวข้อการบรรยายเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยได้บรรยายการวิเคราะห์ดิน  การใช้ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพให้มีประสิทธิภาพ ณ ศาลาวัดบ้านโนนทัน บ้านหวายหลืม หมู่ ๑๕ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร