บุคลากรของศูนย์ฯ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นางสาวจิราลักษณ์  ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวกาญจนา กิระศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ต่อยอดพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 และเพื่อให้บุคลากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น