โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ผ่าน ศพก. แนะนำ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรเครือข่าย ศพก.

13 กันยายน 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายชยันต์ ภักดีไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ผ่าน ศพก. แนะนำ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรเครือข่าย ศพก.ในการผลิตถั่วลิสง และการแปรรูปน้ำนมถั่วลิสง แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ณ ศพก.บ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างพัฒนาสูตรน้ำนมถั่วลิสงปรุงแต่งรสชาติต่าง ๆ เช่น รสชาเขียว และรสโกโก้ เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค และทำการตลาดเพื่อให้น้ำนมถั่วลิสงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค/ลูกค้ามากขึ้น มีเกษตรกรเครือข่าย ศพก. ให้ความสนใจปลูกถั่วลิสงหลังนา ในฤดูแล้ง ปี 2566 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลูกและขับเคลื่อนผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ในเขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป