ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th IAPSIT International sugar conference and SUGARCON 2022

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

นายวีรกรณ์ แสงไสย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร ให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง sugarcane mosaic disease in Thailand and the disease control by hot water treatment ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th IAPSIT International sugar conference and SUGARCON 2022 ณ Indian Institute of Sugarcane Research เมือง Lucknow สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2565 จัดโดย ICAR-Indian Institute Sugarcane Research ในการร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบสถานการณ์ความก้าวหน้างานวิจัย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือแนวทางในการดำเนินงานวิจัยอ้อยร่วมกันกับประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาปรับใช้ในงานวิจัยอ้อย ให้เหมาะสมกับสภาพการปลูกในพื้นที่ และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ต่อไป