ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร เรื่อง “การจัดการดินและน้ำในการผลิตอ้อย”

วันที่ 26 มกราคม 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้ นายชยันต์  ภักดีไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร เรื่อง “การจัดการดินและน้ำในการผลิตอ้อย” ให้แก่เกษตรจำนวน 15 ราย และได้แลกเปลี่ยนร่วมกันกับเกษตรกรในการวิเคราะห์พื้นที่สำหรับจัดทำแผนการปลูกอ้อยเพื่อยกระดับและลดต้นทุน รวมถึงการวางแผนใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในการผลิตอ้อย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ณ แปลงเกษตรกร บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหว้า อำเมืองเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น