#มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ทางเลือกใหม่ เพื่อสร้างรายได้แบบก้าวกระโดด
🌴🥥มะพร้าวกะทิ (Macapuno coconut) เป็นที่ต้องการของตลาดขนม และคนรักสุขภาพ โดยในธรรมชาติไม่มีต้นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ ผลมะพร้าวกะทิไม่สามารถงอกได้ การขยายพันธุ์จึงต้องใช้การเพาะเลี้ยงคัพภะ
   มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวหายากในธรรมชาติจะพบผลที่เป็นมะพร้าวกะทิ ไม่เกิน 0.3 % จึงส่งผลให้มีราคาสูงกว่ามะพร้าวธรรมดาหลายเท่าตัว หากสามารถทำให้มะพร้าวทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิก็จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรแบบก้าวกระโดดและยั่งยืนในอาชีพ ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 80 ผล/ต้น/ปี ขนาดผลไม่ต่ำกว่า 1,500 กรัม/ผล และมีผลผลิตที่เป็นมะพร้าวกะทิทุกผล โดยปลูกทดสอบมะพร้าว
   กะทิพันธุ์แท้ (NHK-C2) จำนวน 121 ต้น ระหว่างปี 2556–2565 ที่สวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ ให้ผลผลิตเร็ว ในช่วงอายุ 8-9 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 105 ผล/ต้น/ปี หรือ 2,310 ผล/ไร่/ปี ผลขนาดกลางถึงใหญ่ โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย 2,032 กรัม/ผล และผลผลิตทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิ จากการทดสอบคุณภาพผลผลิต จำนวน 1,500 ผล พบว่า มีเนื้อนิ่มไม่ฟู น้ำใส เฉลี่ย 14 % เนื้อฟูปานกลาง น้ำข้นเล็กน้อย เฉลี่ย 66 % และ เนื้อฟูเต็มกะลา น้ำข้นเหนียว เฉลี่ย 20 % และพบว่ามะพร้าวเนื้อฟูเต็มกะลา-น้ำข้นเหนียว ได้รับคะแนนความชอบบริโภคสดสูงที่สุด และมะพร้าวเนื้อฟูปานกลาง-น้ำข้น ได้รับคะแนนความชอบบริโภคแปรรูป (มะพร้าวกะทิเชื่อม) สูงที่สุด และมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้
   มีผลตอบแทนสุทธิสูงที่สุด 155,608 บาท/ไร่/ปี มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุนสูงที่สุด คือ 17.49 ในขณะที่มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ชุมพร 84-2 ให้ผลตอบแทนสุทธิ 41,419 บาท/ไร่ และมะพร้าวแกงให้ผลตอบแทนสุทธิต่ำที่สุด 8,363 บาท/ไร่/ปี