ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567     

    โดยทางศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวรั้วและบริเวณโดยรอบของศูนย์วิจัยฯ (Kick-Off) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567