วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วยนางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สมาคมพืชสวนฯ เข้าร่วมประชุม หารือเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและสถานการณ์การผลิต และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ จ.ราชบุรี ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ ณ บริษัท พี.วาย.ไทยฟรุต จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี