การฝึกอบรมการผลิตพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี plant factory artificial light : PFAL

การฝึกอบรมการผลิตพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี plant factory artificial light : PFAL

     กำหนดการฝึกอบรมการผลิตพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี plant factory artificial light : PFAL

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุม 321  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และบริษัท ซีวิค มีเดียจำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม