วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย และนางสาวอรทัย ธนัญชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสตาคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ครั้งที่2/2565 โดยมี นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม