วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาจัดทำร่างสัญญาหรือข้อตกลงการจ้างเกษตรกรผลิตพันธุ์พืช (ผ.๒) ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom meeting ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน จัดโดยกองวิจัยเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม