วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน การปลูกพืชเศรษฐกิจ แปลงเกษตรแบบผสมผสาน และการทำปุ๋ยหมัก ตามโครงการพัมนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานและผู้นำตำบลวัดพริก ปี 2565 จำนวน 70 ราย ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน