วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวทิพยา  ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ร่วมประชุมโครงการการประเมินศักยภาพการกักคาร์บอนในพื้นที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อศึกษาระบบนิเวศวิทยาในระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ และประเมินการกักเก็บคาร์บอน เพื่อเตรียมความพร้อมและผลกระทบต่อมาตรการในการกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยใช้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดโดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยมี  ดร.ชูชาติ  วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน