นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย พร้อมด้วย นางสาวอรทัย ธนัญชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกุลินดา แท่นจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออก ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จ.ชุมพร พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเยี่ยมชมสวนทุเรียนฉัตรกมลฟาร์ม ของนายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมวิชาการเกษตร พร้อมพบปะเกษตรกรเครือข่ายทุเรียนแปลงใหญ่ และมอบใบรับรองมาตรฐานการผลิต GAP ทุเรียน ให้กับตัวแทนเกษตรกรรวม 320 ราย 345 แปลง พื้นที่ 2,877.35 ไร่ ณ สวนทุเรียนฉัตรกมลฟาร์ม ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

     จากนั้น เป็นประธานมอบนโยบายการประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน” ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ก่อนเดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานโรงคัดบรรจุผลไม้ (ทุเรียน) “หอมหมื่นลี้” ณ ตลาดมรกต ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน อ.ชุมพร ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนเร่งดำเนินการขอขึ้นทะเบียนแปลง GAP  เพื่อยกระดับสวนทุเรียน โดยกรมวิชาการเกษตรได้จัดรถ  “GAP Mobile เคลื่อนที่”  ลงไปทุกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตของทุเรียนไทยซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก