นางสาวทิพยา  ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกุลินดา แท่นจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิงในการเก็บเกี่ยวมะพร้าวเพื่อการส่งออก (Monkey Free Plus)  ร่วมกับ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี “ชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP มะพร้าว การตรวจรับรองตามมาตรการ Monkey Free Plus” ให้กับเกษตรกร ประธานแปลงใหญ่มะพร้าว เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ บริษัทนิลทองแท้ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์